.RU

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА - Протокол


^ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА Вода
Канализация Септична яма

Електрозахранване

Топлофикация Централизирана Локална
Телефонизация
Тротоар

Районно осветление

Улична настилка Паваж Асфалт Черна
^ Близост до паркинг
Спирка на обществен транспорт Непосредствена близост Отдалечена на 100 метра

ИЗВОД:Районът, в който се намира обекта е с изградена инженерна инфраструктура и вертикална планировка.
^ ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА
1. Вид на обекта: Сграда на съсобственост В партера на сграда Сграда собственост

2. Етажност на сградата: Сградата е на един етаж.

^ 3. Тип на строителството: Паянтова сграда Полумасивна сграда Масивна сграда

Смесена сграда Монолитна сграда Панелна сграда

ИЗВОД: Сградата е масивна.

^ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТА

Районът е застроен с жилищни и промишлени сгради. Степента на застроеност е около 50 %. Сградата е в южния край на селото. Районът е задоволително благоустроен. Пътната мрежа до оценявания обект е изградена. Достъпът до обекта много добър. Мястото за транспортно маневриране е достатъчно. Транспортната достъпност е добра. Оценяваният обект представлява масивна едноетажна сграда, строена през 1960 г. Носещата й конструкция е масивна от единични тухли. Основите са бетонни-ивичести.

^ ИЗВОД: Сградата, има един вход от ул. “Драва”, през дворното място, в южния край на с. Самуил.. Този фактор влияе върху пазарната стойност на имота.

Недвижимият имот, предмет на настоящата оценка е построен върху държавна земя.

Забележка:1. По акт №76/20.03.2006г. , за общинска собственост е посочена обща застроена площ =151.00квм;

2.При техническо измерване на място, реалната застроена площ е = 113.18квм.

Носещата конструкция на сградата е масивна, от единични тухли и ивичести бетонни основи. Изградена е върху монолитен нулев цикъл от ивичести бетонови основи. Стените са от единични тухли, измазани отвън и отвътре.

Общото конструктивно състояние на сградата е средно.
ИЗГОТВИЛ: ЕООД Регпал
гр. Разград, община Разград, област Разград

ул. “Бузлуджа” №2

представлявана от Управител на ЕООД Регпал – Слави Илиев


ІІІ.2. ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ

за недвижим имот

Имот едноетажна масивна сграда “Склад”, находящ се в с. Самуил, община Самуил, област Разград, ул. “Драва” №1, собственост на община Самуил

 1. ОПИСАНИЕ:

1.10 Наименование: Имот – Едноетажна масивна сграда “Склад” Акт № 76/20.03.2006 г. за общинска собственост-частна

2.20 Правен статут: Обектът се намира в с. Самуил, Община Самуил, Разградска област и съставлява имот, състоящ от обект Едноетажна масивна сграда с предназначение “Склад” в кв. 85 по ПУП на с. Самуил.

Обектът “Склад” – предмет на настоящия правен анализ е актуван с акт за частна общинска собственост №76/20.03.2006 г.

Представлява сграда с масивна конструкция с граници

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Сграда+стая Поземлени имоти Тревна площ Няма Няма Южно


пазач


^ КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ИМОТА

1. Обхват на оценката: Право на собственост върху земята и помещения от бивше общежитие с


2. Площ на земята /ПС/: 00,00 квм

3. Застроена площ: 79.12 квм

4. Местоположение с. Самуил, община Самуил, област разград, ул. “Драва” №1

^ 5. Граници на сградата:

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Сграда+стая пазач Поземлени имоти Тревна площ Няма Няма Южно

^ 6.Разрешена дейност: Складова дейност, работилница за дребни изделия.

Съгласно АЧОС, собственик на имота е Община Самуил, което се удостоверява с приложените:

За обекта няма учредени ипотеки или други вещни права и възбрани.

За имота няма предявени реституционни претенции.

^ АНАЛИЗ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
1.ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО:

1.1. Населено място: Град Село

1.2. Функционален тип : Първи Втори Трети Четвърти Пети Шести Седми Осми

^ 1.3. Зона строителна: Първа Втора Трета Четвърта Извън регулация

1.4. Поддържане: Отлично Много добро Добро Задоволително Лошо

1.5. Привлекателност: Отлична Много добра Добра Задоволителна Лошо

1.6. Тенденции в пазалните цени на имотите: Нарастват Запазват се Намаляват

^ 1.7. Тенденции за развитие на района: Отлични Много добри Добри Задоволителни Лоши

1.8. Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: Голямо Средно Липсва

1.9. Пазарно търсене на собственост от оценявания вид Голямо Средно Липсва

ИЗВОД: Обектът се намира в южния край на селото, втора строителна зона на с. Самуил, община Самуил, населено място от четвърти функционален тип, в район, в който предлагането на подобни обекти е средно, със средно търсене.

^ 2.ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЙОНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Централна част Квартал Жилищен квартал Промишлен квартал Други

На ъгъл На главна улица На второстепенна улица Навътре от улицата На ул. регулация

На нивото на терена На терен с лек наклон На терен със силен наклон
^ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА Вода
Канализация Септична яма

Електрозахранване

Топлофикация Централизирана Локална
Телефонизация
Тротоар

Районно осветление

Улична настилка Паваж Асфалт Черна
^ Близост до паркинг
Спирка на обществен транспорт Непосредствена близост Отдалечена на 100 метра

ИЗВОД:Районът, в който се намира обекта е с изградена инженерна инфраструктура и вертикална планировка.

^ ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА
1. Вид на обекта: Сграда на съсобственост В партера на сграда Сграда собственост

2. Етажност на сградата: Сградата е на един етаж.

^ 3. Тип на строителството: Паянтова сграда Полумасивна сграда Масивна сграда

Монолитна сграда Панелна сграда

ИЗВОД: Сградата е масивна.

^ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТА
Районът е застроен с жилищни и административни сгради. Степента на застроеност е около 50 %. Сградата е в южния край на селото. Районът е задоволително благоустроен. Пътната мрежа до оценявания обект е изградена. Достъпът до обекта много добър. Мястото за транспортно маневриране е достатъчно. Транспортната достъпност е добра. Оценяваният обект представлява масивна едноетажна сграда, строена през 1960 г. Носещата й конструкция е масивна от единични тухли. Основите са бетонни-ивичести.

ИЗВОД: Сградата, има един вход от ул. “Драва”, през дворното място, в южния край на с. Самуил.. Този фактор влияе върху пазарната стойност на имота.

^ Недвижимият имот, предмет на настоящата оценка е построен върху държавна земя.

Забележка:1. По акт №76/20.03.2006г. , за общинска собственост е посочена обща застроена площ =78,69квм;

2.При техническо измерване на място, реалната застроена площ е = 79,12квм.

Носещата конструкция на сградата е масивна, от единични тухли и ивичести бетонни основиИзградена е върху монолитен нулев цикъл от ивичести бетонови основи. Стените са от единични тухли.

Общото конструктивно състояние на сградата към обекта е средно.

ИЗГОТВИЛ: ЕООД Регпал
гр. Разград, община Разград, област Разград

ул. “Бузлуджа” №2

представлявана от Управител на ЕООД Регпал – Слави Илиев


ІІІ.3. ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ

за недвижим имот

Имот едноетажна масивна сграда “Дърводелна”, находящ се в с. Самуил, община Самуил, област Разград, ул. “Драва” №1, собственост на община Самуил

1.ОПИСАНИЕ:

1.10 Наименование: Имот – Едноетажна масивна сграда с предназначение- “Дърводелна” равностойно на “Дърводелска работилница” с Акт № 76/20.03.2006 г. за общинска собственост-частна

2.20 Правен статут: Обектът се намира в с. Самуил, Община Самуил, Разградска област и съставлява имот, състоящ от обект Едноетажна масивна сграда с предназначение “Дърводелна” в кв. 85 по ПУП на с. Самуил, равностойно на “Дърводелска работилница”.

Обектът “Дърводелна” – предмет на настоящия правен анализ е актуван с акт за частна общинска собственост №76/20.03.2006 г.

Представлява сграда с масивна конструкция с граници

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Тревна площ, Тревна площ Тревна площ Няма Няма Южно

дъгов склад

^ КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ИМОТА

1. Обхват на оценката: Право на собственост върху земята и помещения от бивше общежитие с


2. Площ на земята /ПС/: 00,00 квм

3. Застроена площ: 173.20квм

4. Местоположение с. Самуил, община Самуил, област разград, ул. “Драва” №1

^ 5. Граници на сградата:

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Тревна площ,дъгов склад Тревна площ Тревна площ Няма Няма Южно

^ 6.Разрешена дейност: Складова дейност, работилница за дребни изделия.

Съгласно АЧОС, собственик на имота е Община Самуил, което се удостоверява с приложените:

За обекта няма учредени ипотеки или други вещни права и възбрани.

За имота няма предявени реституционни претенции.

formirovanie-komandi-dlya-realizacii-proekta.html
formirovanie-kommunikativnoj-kompetentnosti-uchashihsya-cherez-ispolzovanie-tehnologii-vzaimoobucheniya-na-urokah-biologii.html
formirovanie-kosmicheskih-tel.html
formirovanie-lichnosti-v-mladshem-shkolnom-vozraste.html
formirovanie-logisticheskogo-servisa-na-firme.html
formirovanie-modeli-knigotorgovogo-assortimetnogo-minimuma.html
 • lecture.bystrickaya.ru/ad-aleksandrov-al-verner-vi-rizhik-geometriya-10-geometriya-11.html
 • reading.bystrickaya.ru/konkurs-detskogo-tvorchestva-saratovskij-kraj-lyubi-ego-i-vospevaj-provodilsya-po-pyati-nominaciyam-stranica-2.html
 • writing.bystrickaya.ru/dnevnik-k-i-chukovskogo-stranica-5.html
 • uchit.bystrickaya.ru/uchebnaya-programma-disciplini-obrabotka-rechevih-dannih-v-informacionno-telekommunikacionnih-sistemah-specialnost.html
 • report.bystrickaya.ru/kalendarno-tematicheskij-plan-lekcij-dlya-studentov-4-kursa-lechebnogo-fakulteta-na-vesennij-semestr-20102011-uchebnogo-goda.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vnutrifrakcionnaya-rabota-tv-radio-13-mayak-15-12-2004-novosti-10-00-00-bistrov-ruslan-13.html
 • writing.bystrickaya.ru/bblyagrafchnae-abslugovanne-pa-krayaznastvu.html
 • student.bystrickaya.ru/2008-g-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-novgorod-i-novgorodskaya-zemlya-g-novgorod-velikij-titov-sm-doklad-nevskaya-bitva-1240-g-opit-kompleksnoj-rekonstrukcii-22-24-01.html
 • spur.bystrickaya.ru/literaturnij-geroj-mitrofanushka.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razrabotchiki-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-podgotovki-030100-filosofiya.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/babylon-nis-uchebnik-latinskogo-yazika-lingua-latina-sost-k-a-tananushko-minsk-harvest-2007-448-s.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sostoyanie-zdorovya-shkolnikov-meri-po-ohrane-i-ukrepleniyu-zdorovya-novogorenskaya-sosh.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/568-gijlemhanov-r-00-fn-m-mdniyatne-gomumi-msllre-obshie-voprosi-nauki-i-kulturi.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-406-zakonomernosti-samoorganizacii-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/ou-dstemelk-ral-asen-glzhazira-amanzholizi-astana-2013-zh-ali-sz.html
 • student.bystrickaya.ru/-skoro-poyavitsya-ploshad-65-letiya-pobedi-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nestor-stranica-25.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-razdel-obshie-trebovaniya-predmet-aukciona-nachalnaya-maksimalnaya-cena-kontrakta-stranica-25.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razum-kompyuter-ekzamen-pervoe-nauchnoe-obosnovanie-bessmertiya-dushi-2008-smert-eto-tolko-ekzamen-pervoe-nauchnoe.html
 • institute.bystrickaya.ru/garrat-gibbens-na-stranicah-etogo-sajta-vi-obnaruzhite-mnozhestvo-izvestnejshih-imen-hochu-srazu-predupredit-chto.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-glavi-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-cherdaklinskij-rajon.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tematika-kursovih-rabot-dlya-studentov-4-kursa-specialnosti-060700-nacionalnaya-ekonomika-ne.html
 • teacher.bystrickaya.ru/f-engels-dialektika-prirodi-stranica-13.html
 • predmet.bystrickaya.ru/skazal-bog-sotvorim-cheloveka-po-obrazu-nashemu-i-po-podobiyu-nashemu-bernd-fon-vittenburg-shah-planete-zemlya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-prednaznacheno-dlya-uchitelej-kotorie-planiruyut-provodit-zanyatiya-po-kursu-osnovi-programmirovaniya-na-prime-re-visual-basic-net-net-chitaetsya-kak-dot-net-stranica-5.html
 • credit.bystrickaya.ru/osobennosti-problemnogo-podhoda-filosofskoe-antikovedenie-i-klassicheskaya-tradiciya-tom-i-vipusk-2.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/magisterskaya-programma-profilya-istoricheskoe-obrazovanie-napravleniya-050100-68-pedagogicheskoe-obrazovanie.html
 • crib.bystrickaya.ru/kafedra-iksu-tpu-2010-god-voprosi-po-discipline-tehnologicheskie-processi-i-proizvodstva.html
 • diploma.bystrickaya.ru/zakladka-plodovo-yagodnogo-sada-v-omskom-rajone-na-100-ga-chast-5.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-15-kombat-i-dityatki-poluraspad-aleksandr-zorich.html
 • books.bystrickaya.ru/diplomirovannogo-specialista-stranica-5.html
 • nauka.bystrickaya.ru/upominaniya-vmutko-22-05-2012-glavnie-novosti-sporta-5.html
 • reading.bystrickaya.ru/melnikova-i-a-byulleten-novih-postuplenij-za-2009-god.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zadachi-i-funkcii-otdela-po-mobilizacionnoj-rabote-go-i-chs-i.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-3-stanovlenie-i-razvitie-politicheskoj-sociologii-v-rossii-v-n-ivanov-zam-direktora-instituta-socialno-politicheskih.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.