.RU

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА - Протокол


^ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА Вода
Канализация Септична яма

Електрозахранване

Топлофикация Централизирана Локална
Телефонизация
Тротоар

Районно осветление

Улична настилка Паваж Асфалт Черна
^ Близост до паркинг
Спирка на обществен транспорт Непосредствена близост Отдалечена на 100 метра

ИЗВОД:Районът, в който се намира обекта е с изградена инженерна инфраструктура и вертикална планировка.
^ ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА
1. Вид на обекта: Сграда на съсобственост В партера на сграда Сграда собственост

2. Етажност на сградата: Сградата е на един етаж.

^ 3. Тип на строителството: Паянтова сграда Полумасивна сграда Масивна сграда

Смесена сграда Монолитна сграда Панелна сграда

ИЗВОД: Сградата е масивна.

^ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТА

Районът е застроен с жилищни и промишлени сгради. Степента на застроеност е около 50 %. Сградата е в южния край на селото. Районът е задоволително благоустроен. Пътната мрежа до оценявания обект е изградена. Достъпът до обекта много добър. Мястото за транспортно маневриране е достатъчно. Транспортната достъпност е добра. Оценяваният обект представлява масивна едноетажна сграда, строена през 1960 г. Носещата й конструкция е масивна от единични тухли. Основите са бетонни-ивичести.

^ ИЗВОД: Сградата, има един вход от ул. “Драва”, през дворното място, в южния край на с. Самуил.. Този фактор влияе върху пазарната стойност на имота.

Недвижимият имот, предмет на настоящата оценка е построен върху държавна земя.

Забележка:1. По акт №76/20.03.2006г. , за общинска собственост е посочена обща застроена площ =151.00квм;

2.При техническо измерване на място, реалната застроена площ е = 113.18квм.

Носещата конструкция на сградата е масивна, от единични тухли и ивичести бетонни основи. Изградена е върху монолитен нулев цикъл от ивичести бетонови основи. Стените са от единични тухли, измазани отвън и отвътре.

Общото конструктивно състояние на сградата е средно.
ИЗГОТВИЛ: ЕООД Регпал
гр. Разград, община Разград, област Разград

ул. “Бузлуджа” №2

представлявана от Управител на ЕООД Регпал – Слави Илиев


ІІІ.2. ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ

за недвижим имот

Имот едноетажна масивна сграда “Склад”, находящ се в с. Самуил, община Самуил, област Разград, ул. “Драва” №1, собственост на община Самуил

 1. ОПИСАНИЕ:

1.10 Наименование: Имот – Едноетажна масивна сграда “Склад” Акт № 76/20.03.2006 г. за общинска собственост-частна

2.20 Правен статут: Обектът се намира в с. Самуил, Община Самуил, Разградска област и съставлява имот, състоящ от обект Едноетажна масивна сграда с предназначение “Склад” в кв. 85 по ПУП на с. Самуил.

Обектът “Склад” – предмет на настоящия правен анализ е актуван с акт за частна общинска собственост №76/20.03.2006 г.

Представлява сграда с масивна конструкция с граници

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Сграда+стая Поземлени имоти Тревна площ Няма Няма Южно


пазач


^ КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ИМОТА

1. Обхват на оценката: Право на собственост върху земята и помещения от бивше общежитие с


2. Площ на земята /ПС/: 00,00 квм

3. Застроена площ: 79.12 квм

4. Местоположение с. Самуил, община Самуил, област разград, ул. “Драва” №1

^ 5. Граници на сградата:

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Сграда+стая пазач Поземлени имоти Тревна площ Няма Няма Южно

^ 6.Разрешена дейност: Складова дейност, работилница за дребни изделия.

Съгласно АЧОС, собственик на имота е Община Самуил, което се удостоверява с приложените:

За обекта няма учредени ипотеки или други вещни права и възбрани.

За имота няма предявени реституционни претенции.

^ АНАЛИЗ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
1.ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО:

1.1. Населено място: Град Село

1.2. Функционален тип : Първи Втори Трети Четвърти Пети Шести Седми Осми

^ 1.3. Зона строителна: Първа Втора Трета Четвърта Извън регулация

1.4. Поддържане: Отлично Много добро Добро Задоволително Лошо

1.5. Привлекателност: Отлична Много добра Добра Задоволителна Лошо

1.6. Тенденции в пазалните цени на имотите: Нарастват Запазват се Намаляват

^ 1.7. Тенденции за развитие на района: Отлични Много добри Добри Задоволителни Лоши

1.8. Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: Голямо Средно Липсва

1.9. Пазарно търсене на собственост от оценявания вид Голямо Средно Липсва

ИЗВОД: Обектът се намира в южния край на селото, втора строителна зона на с. Самуил, община Самуил, населено място от четвърти функционален тип, в район, в който предлагането на подобни обекти е средно, със средно търсене.

^ 2.ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЙОНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Централна част Квартал Жилищен квартал Промишлен квартал Други

На ъгъл На главна улица На второстепенна улица Навътре от улицата На ул. регулация

На нивото на терена На терен с лек наклон На терен със силен наклон
^ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА Вода
Канализация Септична яма

Електрозахранване

Топлофикация Централизирана Локална
Телефонизация
Тротоар

Районно осветление

Улична настилка Паваж Асфалт Черна
^ Близост до паркинг
Спирка на обществен транспорт Непосредствена близост Отдалечена на 100 метра

ИЗВОД:Районът, в който се намира обекта е с изградена инженерна инфраструктура и вертикална планировка.

^ ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА
1. Вид на обекта: Сграда на съсобственост В партера на сграда Сграда собственост

2. Етажност на сградата: Сградата е на един етаж.

^ 3. Тип на строителството: Паянтова сграда Полумасивна сграда Масивна сграда

Монолитна сграда Панелна сграда

ИЗВОД: Сградата е масивна.

^ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТА
Районът е застроен с жилищни и административни сгради. Степента на застроеност е около 50 %. Сградата е в южния край на селото. Районът е задоволително благоустроен. Пътната мрежа до оценявания обект е изградена. Достъпът до обекта много добър. Мястото за транспортно маневриране е достатъчно. Транспортната достъпност е добра. Оценяваният обект представлява масивна едноетажна сграда, строена през 1960 г. Носещата й конструкция е масивна от единични тухли. Основите са бетонни-ивичести.

ИЗВОД: Сградата, има един вход от ул. “Драва”, през дворното място, в южния край на с. Самуил.. Този фактор влияе върху пазарната стойност на имота.

^ Недвижимият имот, предмет на настоящата оценка е построен върху държавна земя.

Забележка:1. По акт №76/20.03.2006г. , за общинска собственост е посочена обща застроена площ =78,69квм;

2.При техническо измерване на място, реалната застроена площ е = 79,12квм.

Носещата конструкция на сградата е масивна, от единични тухли и ивичести бетонни основиИзградена е върху монолитен нулев цикъл от ивичести бетонови основи. Стените са от единични тухли.

Общото конструктивно състояние на сградата към обекта е средно.

ИЗГОТВИЛ: ЕООД Регпал
гр. Разград, община Разград, област Разград

ул. “Бузлуджа” №2

представлявана от Управител на ЕООД Регпал – Слави Илиев


ІІІ.3. ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ

за недвижим имот

Имот едноетажна масивна сграда “Дърводелна”, находящ се в с. Самуил, община Самуил, област Разград, ул. “Драва” №1, собственост на община Самуил

1.ОПИСАНИЕ:

1.10 Наименование: Имот – Едноетажна масивна сграда с предназначение- “Дърводелна” равностойно на “Дърводелска работилница” с Акт № 76/20.03.2006 г. за общинска собственост-частна

2.20 Правен статут: Обектът се намира в с. Самуил, Община Самуил, Разградска област и съставлява имот, състоящ от обект Едноетажна масивна сграда с предназначение “Дърводелна” в кв. 85 по ПУП на с. Самуил, равностойно на “Дърводелска работилница”.

Обектът “Дърводелна” – предмет на настоящия правен анализ е актуван с акт за частна общинска собственост №76/20.03.2006 г.

Представлява сграда с масивна конструкция с граници

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Тревна площ, Тревна площ Тревна площ Няма Няма Южно

дъгов склад

^ КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ИМОТА

1. Обхват на оценката: Право на собственост върху земята и помещения от бивше общежитие с


2. Площ на земята /ПС/: 00,00 квм

3. Застроена площ: 173.20квм

4. Местоположение с. Самуил, община Самуил, област разград, ул. “Драва” №1

^ 5. Граници на сградата:

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Тревна площ,дъгов склад Тревна площ Тревна площ Няма Няма Южно

^ 6.Разрешена дейност: Складова дейност, работилница за дребни изделия.

Съгласно АЧОС, собственик на имота е Община Самуил, което се удостоверява с приложените:

За обекта няма учредени ипотеки или други вещни права и възбрани.

За имота няма предявени реституционни претенции.

formirovanie-komandi-dlya-realizacii-proekta.html
formirovanie-kommunikativnoj-kompetentnosti-uchashihsya-cherez-ispolzovanie-tehnologii-vzaimoobucheniya-na-urokah-biologii.html
formirovanie-kosmicheskih-tel.html
formirovanie-lichnosti-v-mladshem-shkolnom-vozraste.html
formirovanie-logisticheskogo-servisa-na-firme.html
formirovanie-modeli-knigotorgovogo-assortimetnogo-minimuma.html
 • school.bystrickaya.ru/kursovaya-po-informatike-chast-2.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-dlya-specialnosti-energeticheskie-kompleksi-sistemi-i-nositeli.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/4-vozmozhnie-varianti-resheniya-problemi-dlya-kategorij-povisheniya-kvalifikacii-specialisti-finansovo-ekonomicheskih.html
 • uchit.bystrickaya.ru/status-advokata-soderzhanie-kvalifikacionnie-trebovaniya-i-principi-advokatskoj-deyatelnosti.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vii-obmen-i-funkcii-uglevodov-metodicheskie-ukazaniya-k-kontrolnim-rabotam-i-varianti-kontrolnih-rabot-dlya-studentov.html
 • pisat.bystrickaya.ru/sravnenie-tradicionnoj-laparoskopicheskoj-gomel-19-20-aprelya-2012-goda-osnovan-v-2009-godu-vipusk-4-vchetireh.html
 • report.bystrickaya.ru/iii-7-o-roli-psihoterapevticheskogo-kollektiva-kniga-raskrivaet-istoki-sozdannogo-eyu-napravleniya-logopsihoterapii.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/put-aktera-mihail-aleksandrovich-chehov-stranica-4.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-vrache-specialiste-hirurge-obrazovatelnij-standart-poslevuzovskoj-professionalnoj-podgotovki-specialistov.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/shifr-572495-bibliograficheskij-ukazatel-novih-postuplenij-v-rnmb-maj-iyun-2009-g.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vodorodnij-pokazatel-vchera-segodnya-zavtra.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vneshnyaya-torgovlya-byulleten-novih-postuplenij-za-aprel-2004-goda.html
 • abstract.bystrickaya.ru/09-03-2009-g-vitoshkite-kvartali-s-kanalizaciya.html
 • writing.bystrickaya.ru/katolicizm-otec-pank-roka.html
 • lesson.bystrickaya.ru/mir-edin-eto-realnost-i-eto-est-glavnoe-v-nyom-eto-est-to-na-chyom-osnovivaetsya-vsyo.html
 • report.bystrickaya.ru/i-a-dejstvuyushie-lica-innokentij-annenskij-laodamiya.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/obrabotka-i-analiz-informacionnih-potokov-sistemi-podderzhki-prinyatiya-reshenij.html
 • urok.bystrickaya.ru/primernie-uchebnie-plani-a-s-kazurova-problemi-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-visshego-professionalnogo.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/logka-ta-metodologya-naukovogo-pznannya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/a-v-repin-ufimskij-gosudarstvennij-aviacionnij-tehnicheskij-universitet-ufa.html
 • tasks.bystrickaya.ru/310-prinyatie-resheniya-o-provedenii-sleduyushih-etapov-zaprosa-predlozhenij-ili-opredelenie-pobeditelya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/psihologicheskaya-gotovnost-k-shkole-1-razvitie-rebenka-v-period-mladenchestva.html
 • composition.bystrickaya.ru/plan-raboti-mou-sosh-im-a-n-arapova-na-2009-2010-uchebnij-god-vvedeno-v-dejstvie.html
 • literature.bystrickaya.ru/dzhozef-o-konnor-i-ian-makdermott-perevod-s-anglijskogo-centr-noaih-tehnologij-upravlenie-moskva-2006-stranica-6.html
 • thesis.bystrickaya.ru/probuzhdenie-preodolenie-prepyatstvij-k-realizacii-vozmozhnostej-cheloveka-stranica-41.html
 • institut.bystrickaya.ru/tablica-1-programma-opitnogo-obucheniya-professionalno-pedagogicheskij-dialog-v-strukture-uroka-russkogo-yazika.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-foruma-energosberezhenie-v-stroitelstve-i-zhkh-29-iyunya-02-iyulya-2009-goda.html
 • bukva.bystrickaya.ru/ponyatie-potrebitelskogo-kredita-ego-problemi-i-perspektivi-razvitiya.html
 • teacher.bystrickaya.ru/geograficheskoe-polozhenie-istoriya-issledovaniya-osobennosti.html
 • exam.bystrickaya.ru/yavlenie-devyatoe-lope-de-vega-sobaka-na-sene.html
 • control.bystrickaya.ru/dlya-abiturientov-i-studentov-stranica-2.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sajt-india-infolinecom-india-march-16-2009-ntpc-to-set-up-power-projects-in-kazakhstan-report.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-10fondovie-operacii-bankov-period-1990-h-godov-v-rossii-svyazan-s-celim-ryadom-ekonomicheskih-bur-i-finansovih.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-razvitiya-mbou-sosh-1-im-n-k-krupskoj-formirovanie-universalnih-uchebnih-dejstvij-v-usloviyah-otkritogo-obrazovatelnogo-prostranstva-kak-sredstvo-lichnoj-uspeshnosti-rebenka.html
 • textbook.bystrickaya.ru/jt-m-owenl-1941-1944-gg-izdatelstvo-politicheskoj-literaturi.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.