.RU

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА - Протокол


^ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА Вода
Канализация Септична яма

Електрозахранване

Топлофикация Централизирана Локална
Телефонизация
Тротоар

Районно осветление

Улична настилка Паваж Асфалт Черна
^ Близост до паркинг
Спирка на обществен транспорт Непосредствена близост Отдалечена на 100 метра

ИЗВОД:Районът, в който се намира обекта е с изградена инженерна инфраструктура и вертикална планировка.
^ ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА
1. Вид на обекта: Сграда на съсобственост В партера на сграда Сграда собственост

2. Етажност на сградата: Сградата е на един етаж.

^ 3. Тип на строителството: Паянтова сграда Полумасивна сграда Масивна сграда

Смесена сграда Монолитна сграда Панелна сграда

ИЗВОД: Сградата е масивна.

^ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТА

Районът е застроен с жилищни и промишлени сгради. Степента на застроеност е около 50 %. Сградата е в южния край на селото. Районът е задоволително благоустроен. Пътната мрежа до оценявания обект е изградена. Достъпът до обекта много добър. Мястото за транспортно маневриране е достатъчно. Транспортната достъпност е добра. Оценяваният обект представлява масивна едноетажна сграда, строена през 1960 г. Носещата й конструкция е масивна от единични тухли. Основите са бетонни-ивичести.

^ ИЗВОД: Сградата, има един вход от ул. “Драва”, през дворното място, в южния край на с. Самуил.. Този фактор влияе върху пазарната стойност на имота.

Недвижимият имот, предмет на настоящата оценка е построен върху държавна земя.

Забележка:1. По акт №76/20.03.2006г. , за общинска собственост е посочена обща застроена площ =151.00квм;

2.При техническо измерване на място, реалната застроена площ е = 113.18квм.

Носещата конструкция на сградата е масивна, от единични тухли и ивичести бетонни основи. Изградена е върху монолитен нулев цикъл от ивичести бетонови основи. Стените са от единични тухли, измазани отвън и отвътре.

Общото конструктивно състояние на сградата е средно.
ИЗГОТВИЛ: ЕООД Регпал
гр. Разград, община Разград, област Разград

ул. “Бузлуджа” №2

представлявана от Управител на ЕООД Регпал – Слави Илиев


ІІІ.2. ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ

за недвижим имот

Имот едноетажна масивна сграда “Склад”, находящ се в с. Самуил, община Самуил, област Разград, ул. “Драва” №1, собственост на община Самуил

 1. ОПИСАНИЕ:

1.10 Наименование: Имот – Едноетажна масивна сграда “Склад” Акт № 76/20.03.2006 г. за общинска собственост-частна

2.20 Правен статут: Обектът се намира в с. Самуил, Община Самуил, Разградска област и съставлява имот, състоящ от обект Едноетажна масивна сграда с предназначение “Склад” в кв. 85 по ПУП на с. Самуил.

Обектът “Склад” – предмет на настоящия правен анализ е актуван с акт за частна общинска собственост №76/20.03.2006 г.

Представлява сграда с масивна конструкция с граници

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Сграда+стая Поземлени имоти Тревна площ Няма Няма Южно


пазач


^ КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ИМОТА

1. Обхват на оценката: Право на собственост върху земята и помещения от бивше общежитие с


2. Площ на земята /ПС/: 00,00 квм

3. Застроена площ: 79.12 квм

4. Местоположение с. Самуил, община Самуил, област разград, ул. “Драва” №1

^ 5. Граници на сградата:

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Сграда+стая пазач Поземлени имоти Тревна площ Няма Няма Южно

^ 6.Разрешена дейност: Складова дейност, работилница за дребни изделия.

Съгласно АЧОС, собственик на имота е Община Самуил, което се удостоверява с приложените:

За обекта няма учредени ипотеки или други вещни права и възбрани.

За имота няма предявени реституционни претенции.

^ АНАЛИЗ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
1.ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО:

1.1. Населено място: Град Село

1.2. Функционален тип : Първи Втори Трети Четвърти Пети Шести Седми Осми

^ 1.3. Зона строителна: Първа Втора Трета Четвърта Извън регулация

1.4. Поддържане: Отлично Много добро Добро Задоволително Лошо

1.5. Привлекателност: Отлична Много добра Добра Задоволителна Лошо

1.6. Тенденции в пазалните цени на имотите: Нарастват Запазват се Намаляват

^ 1.7. Тенденции за развитие на района: Отлични Много добри Добри Задоволителни Лоши

1.8. Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: Голямо Средно Липсва

1.9. Пазарно търсене на собственост от оценявания вид Голямо Средно Липсва

ИЗВОД: Обектът се намира в южния край на селото, втора строителна зона на с. Самуил, община Самуил, населено място от четвърти функционален тип, в район, в който предлагането на подобни обекти е средно, със средно търсене.

^ 2.ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЙОНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Централна част Квартал Жилищен квартал Промишлен квартал Други

На ъгъл На главна улица На второстепенна улица Навътре от улицата На ул. регулация

На нивото на терена На терен с лек наклон На терен със силен наклон
^ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА Вода
Канализация Септична яма

Електрозахранване

Топлофикация Централизирана Локална
Телефонизация
Тротоар

Районно осветление

Улична настилка Паваж Асфалт Черна
^ Близост до паркинг
Спирка на обществен транспорт Непосредствена близост Отдалечена на 100 метра

ИЗВОД:Районът, в който се намира обекта е с изградена инженерна инфраструктура и вертикална планировка.

^ ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА
1. Вид на обекта: Сграда на съсобственост В партера на сграда Сграда собственост

2. Етажност на сградата: Сградата е на един етаж.

^ 3. Тип на строителството: Паянтова сграда Полумасивна сграда Масивна сграда

Монолитна сграда Панелна сграда

ИЗВОД: Сградата е масивна.

^ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТА
Районът е застроен с жилищни и административни сгради. Степента на застроеност е около 50 %. Сградата е в южния край на селото. Районът е задоволително благоустроен. Пътната мрежа до оценявания обект е изградена. Достъпът до обекта много добър. Мястото за транспортно маневриране е достатъчно. Транспортната достъпност е добра. Оценяваният обект представлява масивна едноетажна сграда, строена през 1960 г. Носещата й конструкция е масивна от единични тухли. Основите са бетонни-ивичести.

ИЗВОД: Сградата, има един вход от ул. “Драва”, през дворното място, в южния край на с. Самуил.. Този фактор влияе върху пазарната стойност на имота.

^ Недвижимият имот, предмет на настоящата оценка е построен върху държавна земя.

Забележка:1. По акт №76/20.03.2006г. , за общинска собственост е посочена обща застроена площ =78,69квм;

2.При техническо измерване на място, реалната застроена площ е = 79,12квм.

Носещата конструкция на сградата е масивна, от единични тухли и ивичести бетонни основиИзградена е върху монолитен нулев цикъл от ивичести бетонови основи. Стените са от единични тухли.

Общото конструктивно състояние на сградата към обекта е средно.

ИЗГОТВИЛ: ЕООД Регпал
гр. Разград, община Разград, област Разград

ул. “Бузлуджа” №2

представлявана от Управител на ЕООД Регпал – Слави Илиев


ІІІ.3. ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ

за недвижим имот

Имот едноетажна масивна сграда “Дърводелна”, находящ се в с. Самуил, община Самуил, област Разград, ул. “Драва” №1, собственост на община Самуил

1.ОПИСАНИЕ:

1.10 Наименование: Имот – Едноетажна масивна сграда с предназначение- “Дърводелна” равностойно на “Дърводелска работилница” с Акт № 76/20.03.2006 г. за общинска собственост-частна

2.20 Правен статут: Обектът се намира в с. Самуил, Община Самуил, Разградска област и съставлява имот, състоящ от обект Едноетажна масивна сграда с предназначение “Дърводелна” в кв. 85 по ПУП на с. Самуил, равностойно на “Дърводелска работилница”.

Обектът “Дърводелна” – предмет на настоящия правен анализ е актуван с акт за частна общинска собственост №76/20.03.2006 г.

Представлява сграда с масивна конструкция с граници

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Тревна площ, Тревна площ Тревна площ Няма Няма Южно

дъгов склад

^ КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ИМОТА

1. Обхват на оценката: Право на собственост върху земята и помещения от бивше общежитие с


2. Площ на земята /ПС/: 00,00 квм

3. Застроена площ: 173.20квм

4. Местоположение с. Самуил, община Самуил, област разград, ул. “Драва” №1

^ 5. Граници на сградата:

Изток Запад Север Юг Отгоре Отдолу Изложение

Тревна площ Тревна площ,дъгов склад Тревна площ Тревна площ Няма Няма Южно

^ 6.Разрешена дейност: Складова дейност, работилница за дребни изделия.

Съгласно АЧОС, собственик на имота е Община Самуил, което се удостоверява с приложените:

За обекта няма учредени ипотеки или други вещни права и възбрани.

За имота няма предявени реституционни претенции.

formirovanie-komandi-dlya-realizacii-proekta.html
formirovanie-kommunikativnoj-kompetentnosti-uchashihsya-cherez-ispolzovanie-tehnologii-vzaimoobucheniya-na-urokah-biologii.html
formirovanie-kosmicheskih-tel.html
formirovanie-lichnosti-v-mladshem-shkolnom-vozraste.html
formirovanie-logisticheskogo-servisa-na-firme.html
formirovanie-modeli-knigotorgovogo-assortimetnogo-minimuma.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/plan-osnovnih-gorodskih-meropriyatij-vstrechi-novogo-2011-goda-i-prazdnovaniya-rozhdestva-hristova-stranica-6.html
 • assessments.bystrickaya.ru/centralnaya-biblioteka-imeni-m-yu-lermontova-centralizovannoj-bibliotechnoj-sistemi-goroda-yaroslavlya.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/konspekt-uroka-matematiki-vo-2-klasse-po-teme-slozhenie-i-vichitanie-pismennie-priemi.html
 • studies.bystrickaya.ru/klassifikaciya-pechatnih-mashin.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mitropolit-evlogij-georgievskij-o-polozhenii-duhovenstva-pered-revolyuciej.html
 • desk.bystrickaya.ru/polozhenie-o-tretem-vserossijskom-konkurse-socialnih-risunkov-plakatov-ne-ukradi.html
 • testyi.bystrickaya.ru/6-uchebno-metodicheskoe-i-informacionnoe-obespechenie-disciplini-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-ekonomiko-matematicheskie.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskij-kompleks-po-discipline-uchet-i-analiz-bankrotstv-dlya-studentov-obuchabshihsya-po-specialnosti-080109-buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit-stranica-14.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/utrennik-vgostyah-u-skazki.html
 • credit.bystrickaya.ru/odanost-partii-e-vazhnia-od-pameti-i-rada-autor.html
 • college.bystrickaya.ru/214-federalnij-zakon-o-tehnicheskom-regulirovanii-ot-27-12-2002-g-po-184-fz-stranica-2.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-associaciyu-avtorov-nauchnih-otkritij-stranica-3.html
 • education.bystrickaya.ru/16-noyabrya-2008-g-kafedra-filosofii-bioetiki-i-kulturologii-uralskoj-gosudarstvennoj-medicinskoj-akademii-sovmestno-s-komissiej-po-razvitiyu-kulturi-centra-o.html
 • control.bystrickaya.ru/chego-tolko-lyudi-ne-vidumivali-chtobi-oblegchit-sebe-zhizn-udobreniya-dlya-sbora-bogatih-urozhaev-i-smertonosnie-yadi-chtobi-ubivat-nasekomih-vreditelej-avtomob.html
 • tests.bystrickaya.ru/konkurs-provoditsya-ezhegodno-v-celyah.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prikazom-minobrazovaniya-rf-ot-14-oktyabrya-1997-g-2033-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-eksternate-v-gosudarstvennih-municipalnih-visshih-uchebnih-zavedeniyah-rossijskoj-federacii.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-sudebnij-kontrol-za-rassledovaniem-dlya-specialnosti-030501-65-yurisprudenciya-podgotovki-specialista.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vi-struktura-realizacii-rabot-uslug-reshenie-minskogo-gorodskogo-ispolnitelnogo-komiteta-ot-27-iyulya-2000-goda.html
 • studies.bystrickaya.ru/bezopasnost-proizvodstvennoj-deyatelnosti-i-sredstva-individualnoj-zashiti.html
 • reading.bystrickaya.ru/meterlink-m-tajnaya-zhizn-termitov-stranica-7.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programmi-zanyatij-po-interesam-fakultativnih-zanyatij-i-kursov-po-viboru-dlya-uchashihsya-2-10-klassov-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-minsk-2007.html
 • reading.bystrickaya.ru/lekciya-1-lekciya-buhgalterskij-uchet-ego-sushnost-i-funkcii-v-sisteme-upravleniya-hozyajstvuyushim-subektom-rekomenduemaya-literatura-osnovnaya-1-z-v-kiryanova-teoriya-buhgalterskogo-ucheta-2.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tretij-tom-dramaticheskoj-vselennoj-sleduet-schitat-v-to-zhe-vremya-chetvertim-i-poslednim-tomom-sochineniya-predstavlyavshego-soboj-odno-iz-osnovnih-moih-zanyatij-v-stranica-6.html
 • predmet.bystrickaya.ru/shiis-azastan-oblisini-kmdg-auli-19-01-2016-zh-8-veterinariya-salasindai-memlekettk-krsetletn-izmetter-reglamenttern-bektu-turali.html
 • universitet.bystrickaya.ru/spravochnik-punktov-pervichnoj-obrabotki-informacii-ege-pravila-imenovaniya-fajlov-4-klyuchevie-polya-kodi-zapisej-5.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-kursa-ozo-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-specialnosti-031401-kulturologiya.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vzaimodejstvie-gosdumi-s-federalnimi-organami-gosduma-rassmotrela-otchet-o-rabote-schetnoj-palati-v-2003-g-10-tv-10.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/kriminalisticheskie-osobennosti-rassledovaniya-vzyatochnichestva-chast-4.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakon-v-rossii-instrument-proizvola-vlasti-dlya-podavlyayushego-bolshinstva-chitayushego-naseleniya-rossii-eta-kniga.html
 • grade.bystrickaya.ru/municipalnaya-celevaya-programma-energosberezhenie-na-territorii-municipalnogo-obrazovaniya-surskij-rajon.html
 • assessments.bystrickaya.ru/beltajn-vtoroj-po-vazhnosti-prazdnik-keltov.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/pamyat-5-avgusta-zhitie-i-stradanie-svyatogo-muchenika-pontiya-zhitiya-svyatih-tom-8-avgust.html
 • esse.bystrickaya.ru/referat-na-temu-psihologicheskaya.html
 • control.bystrickaya.ru/dinamika-dvigatelej-perechen-obrazovatelnih-programm-specialnostej-realizuemih-v-ramkah-dannogo-napravleniya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/41-razrabotka-i-prinyatie-minimalnih-standartov-i-optimalnoj-praktiki-dlya-nacionalnih-i-regionalnih-sistem-ohranyaemih-rajonov.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.