.RU

Аудит в странах СНГ - часть 2

Усі аудитори - фізичні особи повинні; були до 1 жовтня 1994 р. пройти атестацію на право здійснення аудиторської діяльності; юридичні й фізичні особи, що займаються аудиторською діяльністю самостійно, зобов'язані були до 1 січня 1995 р. одержати відповідні ліцензії.

Проведення аудиторської діяльності без атестації. починаючи з 1 жовтня 1994 р. і без ліцензії, починаючи з 1 січня 1995 р., було заборонено.

Для розробки відповідних документів координації робіт з атестації і ліцензування Указом передбачалось створення Комісії з аудиторської діяльності при Президенті Російської Федерації. Комісію не було наділено будь-якими адміністративними повноваженнями, її роль зводилась практично до організації підготовки для Уряду проектів нормативних актів і положень, необхідних для створення умов аудиторської діяльності в Росії.

Тимчасові правила визначають, аудиторську діяльність як незалежний позавідомчий фінансовий контроль.

Тепер основною метою аудиторської діяль­ності є встановлення достовірності і бухгалтерської (фінансової) звітності організацій і відповідності здійснених ними фінансових та господарських операцій нормативним актам, чинним в Російській Федерації.

Встановлено, що аудиторська перевірка може ї бути1 обов'язковою або ініціативною. Обов'язкова аудиторська перевірка здійснюється тільки у випадках, прямо встановлених законодавством Російської і Федерації, а ініціативна - за рішенням організації. Крім того, відповідно до Тимчасових правил обов’язкова аудиторська перевірка може провадитися також за дорученням державних органів.

У Тимчасових правилах визначено "супутні" послуги, які можуть надаватися аудиторами: постанов­ка, відновлення і ведення бухгалтерського (фінан­сового) обліку, складання декларацій про доходи бухгалтерську (фінансову) звітність, аналіз господарсько-фінансової діяльності, оцінка активів і пасивів консультування з питань фінансового, "податкового" банківського та іншого господарського законодавства Російської Федерації, а також навчання і надання інших послуг за профілем своєї діяльний.

Тимчасові правила забороняють займатися аудиторам будь-якою підприємницькою діяльністю крім визначеної цими правилами. Неважко помітити, що список "супутніх" послуг далеко не повний. Так, очевидно, проведення аудитором консультацій з неросійського господарського законодавства, якщо формально застосовувати Тимчасові правила, може виявитися незаконним.

Є одне з положень Тимчасових правил, яке досі все ще не працює. Йдеться про так звані перевірки за замовленнями державних органів. Процедура запрошення аудитора дуже докладно описується і Тимчасовими правилами. Проте досі не встановлено порядок визначення вартості такого роду перевірок, і ця норма практично не застосовується.

Сама по собі ідея запрошення аудитора для проведення робіт за замовленням прокурора, суду або арбітражного суду не викликає заперечень. Проте Тимчасові правила дають змогу органу дізнання і слідчому за умови наявності санкції прокурора, а також прокурору, суду й арбітражному суду дати аудитору "доручення про прове­дення аудиторської перевірки організації за умови наявності у виробництві зазначених органів пору­шеної (відновленої виробництвом) кримінальної справи, прийнятої до виробництва (відновленої виробництвом) цивільної справи або справи, підвідомчої арбітражному суду". Строк проведен­ня аудиторської перевірки за таким дорученням визначається за домовленістю з аудитором і, як правило, не повинен перевищувати двох місяців.

Оплата при проведенні перевірки за доручен­ням органів дізнання, прокурора, слідчого, суду й арбітражного суду. як визначено в Тимчасових правилах, має здійснюватися попередньо за раху­нок організації, яку перевіряють, за ставками, що­року затвердженими Урядом Російської Федерації з врахуванням середньої ставки оплати, що скла­лася на ринку аудиторських послуг. Аудитори ка­тегорично заперечують проти такого способу, визначенні вартості їх послуг, оскільки для ба­гатьох аудиторських фірм, і насамперед великих, де ставки суттєво вищі від середніх, це означає явно збиткові умови роботи.

Тимчасовими правилами встановлюються певні обмеження для аудиторів і аудиторських фірм на проведений аудиторських перевірок. Так, ауди­торська перевірка не може провадитися аудито­рами, якщо вони в засновниками, власниками, акціонерами, керівниками та іншими посадовими особами організації, яку перевіряють, або є із зазначеними особами родичами (батьки, по­дружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також бра­ти, сестри, батьки і діти подружжя). Аудиторські фірми не можуть здійснювати аудиторську пе­ревірку щодо організацій, які є Їх засновниками, власниками, акціонерами, кредиторами, страхуваль­никами, а також щодо яких ці аудиторські фірми є засновниками, власниками, акціонерами. Також за­бороняється провадити аудиторські перевірки в ор­ганізаціях, де цією аудиторською фірмою надавались послуги з відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності.

Аудитори можуть самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з ви­мог нормативних актів Російської Федерації, а та­кож з конкретних умов договору з організацією або змісту доручення державного органу.

Результат аудиторської перевірки - висновок аудитора складається з трьох частин - вступної, аналітичної й підсумкової.

У вступній частині для аудиторської фірми зазначають: юридичну адресу і телефони; поряд­ковий номер, дату видачі й назву органу, що ви­дав ліцензію на здійснення аудиторської діяль­ності, а також строк дії ліцензії; номер реєстра­ційного свідоцтва; номер розрахункового рахунку; прізвища, імена і по батькові всіх аудиторів, що брали участь у перевірці; для аудитора, який пра­цює самостійно: прізвище, Ім'я і по батькові, стаж роботи аудитором; дату видачі й назву органу, що видав ліцензію на здійснення аудиторської діяль­ності, а також строк дії ліцензії; номер реєстра­ційного свідоцтва; номер розрахункового рахунку.

В аналітичній частині вказують: назву ор­ганізації і період діяльності її, за який здійснюєть­ся перевірка; результати експертизи організації бухгалтерського (фінансового) обліку, складання відповідної звітності і стану внутрішнього контро­лю; факти, виявлених у ході аудиторської пе­ревірки суттєвих порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінан­сової звітності, що впливають на її достовірність також порушень законодавства Російської Федерації при здійсненні господарсько-фінансових операцій, які завдали або можуть завдати шкоди інтересам власників організації, держави і третіх осіб.

Підсумкова частина аудиторського висновку містить запис про підтвердження достовірності бух­галтерської (фінансової) звітності організації. Тільки підсумкова частина висновку призначена для пу­блікації і подання заінтересованим користувачам.

У випадку, якщо організацією-замовником у ході проведенні перевірки не усунуто суттєві по­рушення у веденні бухгалтерського (фінансового) обліку, складанні відповідної звітності та додер­жанні законодавства Російської Федерації, у підсум­ковій частині аудиторського висновку робиться за­пис про неможливість підтвердження достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності.

Отже, Тимчасові правила визначають тільки два можливих варіанти: або позитивний, або негативний аудиторський висновок, що звичайно, не вкла­дається у норми міжнародних стандартів. Не досить чітким є ствердження про те, що "позитивний аудиторський висновок може бути тільки за умови усу­нення порушень законодавства", оскільки далеко не всяке порушення закону можна "усунути".

Порядок атестації аудиторів на право здійснення аудиторської діяльності, формування атестаційних комісій і розмір сплати за проведення атестації, а та­кож порядок одержання ліцензій на здійснення ауди­торської діяльності затверджуються Урядом Росій­ської Федерат за поданням Комісії з аудиторської діяльності при Президенті Російської Федерації.

До атестації допускаються особи, що мають економічну або юридичну (вищу або середню спеціальну) освіту, а також стаж роботи не менш як три роки з останніх п'яти як аудитора, спе­ціаліста аудиторської організації, бухгалтера еко­номіста, ревізора, керівника підприємства, науко­вого працівника або викладача з економічного профілю. До атестації не допускаються особи за­суджені вироком суду із застосування покарання у вигляді позбавлення права посідати певні посади або займатися певною діяльністю у сфері фінансово-господарських відносин протягом відбуття покарання і в подальший період до погашення (зняття) судимості в установленому законом порядку.

Ліцензії видаються на здійснення: банківського ау­диту, аудиту страхових організацій, аудиту бірж, позабюджетних фондів та інвестиційних інститутів: за­гального аудиту (аудиту інших економічних суб'єктів).

Ліцензії на здійснення аудиторської діяльності мо­жуть бути анульовані тільки органами, які видали їх.

Такі основні положення Тимчасових правил, за якими регулюється аудиторська діяльність у Росії тепер.

1.3. Стандарти

У Росії розробка правил (стандартів) з ауди­торської діяльності розпочалась більш як два роки тому. Перші дев’ять проектів стандартів були розроблені й опубліковані у збірнику "Аудит у Росії" (Видання "Контакт" (ФБК) - НИФИ, 1994. -186 с.). У квітні 1996 р. перший стандарт з ауди­торської діяльності - "Порядок підготовки ауди­торського висновку" було схвалено Комісією з аудиторської діяльності. У процесі доробки пере­буває ще рад стандартів.


evolyuciya-vichislitelnih-setej.html
evolyuciya-vselennoj-5.html
evolyuciya-vselennoj.html
evolyuciya-zhenskogo-obrazovaniya-v-rossii-v-xviii-hix-vekah.html
evolyucya-upravlnskogo-gospodarskogo-oblku.html
evolyucya-zrok-chast-5.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-i-programma-k-vedeniyu-kursa-gidrogeologiya-inzhenernaya-geologiya-i-geokriologiya.html
 • books.bystrickaya.ru/c-ociokulturnij-aspekt-v-prepodavanii-anglijskogo-yazika.html
 • notebook.bystrickaya.ru/istoriya-eto-ne-to-chto-bilo-eto-to-chto-mozhet-bit-potomu-chto-bilo-odnazhdi-stranica-4.html
 • spur.bystrickaya.ru/m-o-knebelproizvedeniya-zhivopisi-i-skulpturi-kak-osnova-uprazhnenij-i-etyudov.html
 • literature.bystrickaya.ru/detskaya-literatura-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline.html
 • textbook.bystrickaya.ru/informacionnaya-sistema-ucheta-internet-trafika-abonentov-lokalnoj-seti-dlya-windows-platform-16-nedel.html
 • bystrickaya.ru/vremya-i-istoriya-oformleniya-pamyatnikom-prirodi-statya-32-poryadok-obyavleniya-prirodnih-obektov-pamyatnikami-prirodi.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/radiotehnika-i-kosmos-chast-2.html
 • turn.bystrickaya.ru/otchet-o-finansovoj-deyatelnosti-oao-agropromstroj-za-2009-god.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-disciplini-istoricheskaya-antropologiya-dlya-specialnosti-031400-62-kulturologiya-podgotovki-bakalavra.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-ottekt-allotropiyasi-zhne-ozon-sabati-masati-blmdlk.html
 • essay.bystrickaya.ru/bilet-8-9-osnovanie-poryadok-reorganizacii-kommercheskih-organizacij-1-predmet-metod-i-principi-pp.html
 • university.bystrickaya.ru/g-e-kuvshinov-kuvshinov-gennadij-evgrafovich.html
 • znanie.bystrickaya.ru/aa-ivin-teoriya-argumentacii-chast-10.html
 • institute.bystrickaya.ru/geshtalt-i-vostochnaya-medicina-pravila-horoshego-tona-v-geshtalt-terapii-i-psihoanalize-elena-ma3ur.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-10-podgotovka-i-nachalo-velichajshego-krestovogo-pohoda-garri-garrison-zvezdnie-pohozhdeniya-galakticheskih-rejndzherov.html
 • learn.bystrickaya.ru/formi-beznalichnih-raschetov.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tip-lichnosti-i-vzaimodejstvie-s-fizicheskim-mirom-harakteristika-razvitiya-rebenka-ot-rozhdeniya-do-mladshego.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zakon-respubliki-saha-yakutiya-ob-ohrane-zdorovya-naseleniya-v-respublike-saha-yakutiya-statya-1-vnesti-v-zakon-respubliki-saha-yakutiya.html
 • thescience.bystrickaya.ru/k-glave-iii-nikolaj-kapterev.html
 • literature.bystrickaya.ru/deputati-poshli-na-zoni-uslovno-pervij-kanal-novosti-09-06-2005-15-00-00-14.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/badarlamasi-salamatsizba-rmett-rptester-asar-azihanli-roza-karataevna.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/sistema-i-vidi-administrativnih-nakazanij.html
 • pisat.bystrickaya.ru/svedeniya-ob-osuzhdennih-nesovershennoletnih-doklad-o-deyatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-v-gorode-moskve.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-27-vostochnij-timor-programma-disciplini-ekonomika-i-politika-stran-yugo-vostochnoj-azii-dlya-specialnosti.html
 • letter.bystrickaya.ru/obsherossijskij-klassifikator-edinic-izmereniya-ok-015-94-mk-002-97-okei-utv-postanovleniem-gosstandarta-rf-ot-26-dekabrya-1994-g-n-366-v-redakcii-izmenenij-nn-1-2-3-s-izmeneniyami-nn-499-599-6200072000.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-4-soblyudenie-osnovnih-socialnih-i-trudovih-prav-sbornik-regionalnih-dokladov.html
 • pisat.bystrickaya.ru/statya-9-dostup-k-pravosudiyu-svodnij-nacionalnij-otchet-2010-goda-po-realizacii-orhusskoj-konvencii-v-ukraine.html
 • literature.bystrickaya.ru/chevomu-i-hudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiyu-detej-pervaya-kategoriya.html
 • urok.bystrickaya.ru/pravitelstvo-rossijskoj-federacii-papka-individualnih-uchebnih-dostizhenij-portfolio-federalnie-rekomendacii-i-mestnij-opit.html
 • universitet.bystrickaya.ru/svyatitel-zemli-belgorodskoj-8-klass.html
 • occupation.bystrickaya.ru/mezhdunarodnie-arendnie-operacii.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/o-provedenii-zaprosa-kotirovok-stranica-5.html
 • thesis.bystrickaya.ru/proektirovanie-privoda-lentochnogo-konvejera-2.html
 • bukva.bystrickaya.ru/sociologiya-religii-g-zimmelya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.